18. 09. 2021 Eugénia 20°C Prehánky

Zápis do materských škôl v Žiline

14.04.2021 Autor: MS
Termín: 14.05.2021 a ďalšie Mesto:Žilina Zdroj:stránka organizátora
Zápis do materskych skolok Zilina

Zdroj: zilina.sk

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na školský rok 2021/2022 sa bude uskutočňovať od 12. do 14. mája. V uvedenom termíne budú riaditeľky, prípadne iní poverení pedagogickí zamestnanci, dávať a preberať žiadosti od rodičov.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Vzhľadom k tomu, že samospráva eviduje zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o materské školy, prednostne sa budú prijímať deti, ktoré nastupujú na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky).

Materské školy zverejnia podmienky prijatia na webovej stránke a budove školy najneskôr do 14. apríla. Rodič môže podať žiadosť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom online formulára, ktorý bude sprístupnený na webovej stránke konkrétnej materskej školy 12. mája. Žiadosť o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na webových stránkach materských škôl.

Od 1. septembra 2021 je predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti povinné. V súčasnosti navštevuje materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 2 302 detí, z toho 787 predškolákov.

Bližšie informácie poskytnú aj pracovníci oddelenia školstva a mládeže na Mestskom úrade v Žiline na tel. čísle 041/70 63 402.

Napíšte komentár