23. 05. 2024 Želmíra 24°C Prehánky, búrky

Štatút súťaží

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaží (ďalej aj ako „súťaž“) na Facebookovej a webovej stránke vyhlasovateľa súťaže  Gonna s.r.o.www.sdetmi.com  (ďalej len „štatút“).

I.VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno:

Gonna s.r.o.

Miesto podnikania:

A.Bernoláka 2170/45,
010 01 Žilina

IČO:

52 161 986

Zapísaný v registri:

Obchodnom registri , 18.1. 2019, 

Číslo zápisu v registri:

Vložka číslo:  71488/L

DIČ:

2120916303

IČ DPH:

SK2120916303

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A  PREDMET SÚŤAŽE

 1. Účelom súťaže je zvýšiť povedomie o  portáli www.sdetmi.com a  budovanie vzťahov s priaznivcami stránky www.sdetmi.com , podpora predaja výrobkov vyhlasovateľa súťaže, ktoré sú predávané na www.eshop.sdetmi.com 
 2. Predmet súťaže je podrobne popísaný v  samotnom znení súťaže podobne s  aktivitou, ktorá sa vyžaduje na zapojenie sa do súťaže.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

 1. Súťaž trvá odo dňa presne definovaného v samotnom znení súťaže, najneskôr / vrátane / do dňa definovanom v  znení súťaže, kedy je možné sa zapojiť do súťaže v  súlade s  podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a dovŕšila 18 rokov veku a  spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v  pracovnom pomere alebo v  inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k  vyhlasovateľovi súťaže, a  ani osoby blízke osobám uvedeným v  tomto odseku v  zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v  platnom znení.
 3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a  je zaradený do žrebovania o  cenu v  prípade, ak v  lehote v  zmysle Článku III. štatútu splní vyžadovanú/é aktivitu/y popísanú/é v  samotnom znení súťaže.
 4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v  rámci súťaže.
 5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z  podmienok súťaže v  zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a  nemá žiaden nárok na cenu
 7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v  zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže organizovanej na Facebooku navyše súhlasí a vyhlasuje,  že spoločnosť Facebook voči nemu  nemá žiadne záväzky.
 9. Každý súťažiaci zapojením do fotosúťaže prehlasuje, že ma vysporiadané všetky autorské práva a súhlasy k pridanej fotografii a súhlasí so zverejnením fotografie na Facebooku / webovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A  ICH ZDANENIE

 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať ceny presne definované v  samotnom znení súťaže.
 2. V  zmysle ustanovení  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení   peňažná i  nepeňažná  výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z  príjmov a  je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

 1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v  zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu.
 2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v  zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú dvaja členovia vyhlasovateľa súťaže.
 3. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.
 4. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní e-mailom o výhre ceny a  to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania a zároveň bude výsledok žrebovania uverejnený na internetovej stránke www.sdetmi.com 
 5. V prípade, že si výherca na základe informácie o výhre v súťaži, výhru nevyzdvihne na dohodnutom mieste, či neposkytne adresu na zaslanie výhry vyhlasovateľovi súťaže do 5 pracovných dní od oznámenia, prepadá takáto výhra v  prospech vyhlasovateľa súťaže.
 6. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.
 7. Výhry posielame iba v rámci Slovenskej republiky.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Každý súťažiaci poskytne súhlas spracúvávať svoje osobné údaje v  rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať – meno, priezvisko, email, adresa, nick a fotografia /Facebook/  za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži a odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže.
 2. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 10 rokov odo dňa skončenia súťaže v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na Facebooku (alebo webovej stránke prevádzkovateľa). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. 
 3. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia alebo na základe podpísaných dohôd. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla vyhlasovateľa súťaže, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 10 rokov ako je hore uvedené. Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva v zmysle § 28 zákona o OOÚ na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona. 
 4. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho vyhlasovateľ súťaže oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOU.

VIII.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s  týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s  ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v  tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a  to najmä v  prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na Facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
 3. V  prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a  príp. zmeniť štatút v  zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v  súvislosti s  prijatými cenami.
 5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že  súťaž  nie je nijako  sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V  Žiline, dňa 11.07. 2019