02. 12. 2023 Bibiána 2°C Dážď so snehom

Alimenty - dokedy ich musím vôbec platiť?

Autor: MS
145481

Zdroj: freepik.com

„Si už predsa dospelý, musíš sa uživiť aj sám!“....

Ja viem, logiku to dáva. Syn či dcéra sú už predsa dospelí, nech sa o seba postarajú sami. Dospelosť to nie je len vek, ale aj povinnosti. Majú dve zdravé ruky, maturitu úspešne za sebou, hor sa do práce.

Je to ale skutočne tak? Nemusíte už platiť výživné dieťaťu, resp. už dospelému človeku, ktoré má 18 a viac rokov? Ako to naozaj je? Je štúdium na strednej, či vysokej škole také rozhodujúce pre platenie výživného na plnoleté dieťa?

Výživné na plnoleté dieťa je realita

To, že vaše dieťa je už naozaj veľké a dospelé aj po právnej stránke, teda dovŕšilo 18 rokov veku, však neznamená, že je aj schopné samé sa živiť.

Naozaj, verte, je to tak. Vyživovacia povinnosť, vás ako rodičov, trvá až do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Vaša vyživovacia povinnosť voči nemu sa teda dosiahnutím plnoletosti nekončí. Naopak, trvá a bude trvať až do času, kým sa nebude schopné živiť samo.  No, paráda, takže dokedy ešte?...

Čo to znamená „schopné samé sa živiť?“

Schopnosť samostatne sa živiť znamená, že dieťa si už dokáže svojou vlastnou prácou zabezpečiť náklady na svoj život (strava, bývanie, ošatenie a podobne). Ak vaše dieťa má už 18 a viac rokov a ešte je napríklad študentom strednej či vysokej školy a vám sa zdá, že vyživovacia povinnosť by sa z vašej strany už mala skončiť, má dieťa pravdu. Z vašej strany ako jeho „živiteľa“ sa skutočne nič nekončí len tým, že je už plnoleté. Vek dieťaťa (18 či viac rokov) neznamená, že vyživovacia povinnosť sa skončila. Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie je práve uvedená schopnosť samé sa živiť.  

Štúdium na strednej, vysokej škole a príprava na povolanie

Najčastejším dôvodom, pre ktoré vaše dieťa aj potom ako už dosiahlo plnoletosť, ale stále voči nemu máte vyživovaciu povinnosť, je práve denné štúdium na strednej alebo vysokej škole, nakoľko ide o sústavnú prípravu na budúce povolanie. V súvislosti s tým je predsa táto sústavná príprava na povolanie prekážkou, pre ktorú dieťa nemôže pracovať a teda ani ešte nie je schopné samé sa živiť.

Čo sa týka diaľkového, teda externého štúdia na vysokej škole, naša súdna prax zastáva ten názor, že v tomto prípade ide o dieťa, ktoré nakoľko študuje len v niektoré vybrané dni má objektívne možnosť samé sa živiť, a teda v prípade diaľkového štúdia vyživovacia povinnosť rodičov voči dieťaťu už zanikla.

Mnohokrát sa stretávame aj s tým, že vyživovacia povinnosť končí napríklad vekom 25 rokov dieťaťa. Aj tu vás vyvedieme z omylu. Ani tento vek nie je rozhodujúci pre skončenie vašej vyživovacej povinnosti. Týmto vekom len stratíte nárok na výplatu štátnej dávky - Prídavok na dieťa, ktorú ste doteraz ako rodičia nezaopatreného dieťaťa dostávali na pokrytie potrieb dieťaťa v súvislosti s plnením školskej dochádzky. Samozrejme, netreba zabúdať, že napríklad to, že si vaše dieťa ako študent zarobí v lete na brigáde vás ešte vôbec ničoho nezbavuje.

Komu sa platí výživné po 18-tke? Stále matke, otcovi dieťaťa alebo už dieťaťu?

Ak vaše dieťa dosiahlo 18 rokov veku, znamená, že už je plne spôsobilé na právne úkony. Doteraz ste výživné poukazovali k rukám matky, otca resp. na účet a tá/ten následne uhrádza potreby na toto dieťa. Nakoľko je už dieťa plnoleté, výživné od dovŕšenia 18. roku posielate priamo na účet dieťaťa. Na to, aby ste tak spravili nemusíte nijako meniť súdne rozhodnutie, to stále platí. Na výške výživného sa nič nemení, len výživné budete platiť na iné platobné miesto ako doteraz. Najlepšie je, ak vám priamo dieťa oznámi číslo účtu, aby sa do budúcna predišlo pochybnostiam o tom, či bolo výživné poukazované skutočne na účet dieťaťa, alebo ešte matky či otca.

Výživné po 18-tke? Kto o výživné žiada?

Aj dieťa, ktoré študuje na strednej či vysokej škole, má výdavky. A nie malé. Mnohí si to pamätáme a dobre vieme koľko čo stojí. Výdavky dieťaťa- študenta sa však môžu navýšiť z dôvodu zvýšených nákladov na internát, stravovanie či cestovanie a je potrebné ich uhrádzať.  Takéto dieťa, teda plnoleté dieťa, už má aj samostatnú procesnú spôsobilosť čo znamená, že ak chce žiadať napríklad zvýšenie výživného, musí už o neho požiadať súd samo a samo podať návrh. V právnom slova zmysle je plnoleté a spôsobilé na právne úkony a podanie návrhu na súd týkajúce sa zvýšenia výživného, je už plne v jeho rukách. Nebude to už matka či otec, ktorí ako jeho zákonní zástupcovia v prípade potreby žiadali súd o zvýšenie výživného na toto dieťa.

Jednoducho povedané, plnoleté dieťa na súde žiada výživné od rodičov už vo vlastnom mene a na vlastný účet, koná teda samo za seba ako dospelá osoba.

Takže, vek je len číslo - výživné trvá.... 

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár