09. 08. 2022 Ľubomíra 28°C Skoro jasno, prehánky

Zápis do materských škôl

17.03.2022 Autor: Annie
Termín: 31.05.2022 a ďalšie Mesto:Levice Zdroj:stránka organizátora
275864409 3028389394093663 6004360240400503093 n

Zdroj: mesto Levice

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levice

Mesto Levice oznamuje, že na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levice pre školský rok 2022/2023 sa prijímajú deti vo veku od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky.

Termín podávania žiadosti:

od 02. 05. 2022 do 31. 05. 2022

Formulár žiadosti:
Deti sa do materskej školy prijímajú vždy len na základe písomnej žiadosti, ktorú môže zákonný zástupca podať aj napísanú ručne (nemusí byť podaná na formulári vytvorenom materskou školou), a to osobne, písomne poštou, resp. e-mailom. E-mailové adresy jednotlivých materských škôl sú zverejnené na webstránke mesta Levice www.levice.sk v časti Školstvo.

Formulár nájdete aj na webstránke mesta pri ozname o zápise alebo si zákonní zástupcovia môžu tlačivo vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Leviciach a využijú možnosť doručenia žiadosti poštou.

Ďalší postup k prijatiu dieťaťa do materskej školy:
Pre presnosť údajov je potrebné, aby si rodičia priniesli so sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Miesto zápisu:

 • Materská škola, Dopravná ul. 60
 • Materská škola, Hlboká ul. 1
 • Materská škola, Ul. P. O. Hviezdoslava 20
 • Materská škola, Konopná ul. 8
 • Materská škola, Okružná ul. 23
 • Materská škola, Perecká ul. 41
 • Materská škola, Tekovská ul. 28
 • Materská škola, Ul. T. Vansovej 2
 • Materská škola, Vojenská ul. 114
 • Materská škola, Levice, m. č. Kalinčiakovo 44
 • Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Ul. J. Jesenského 41

Povinné plnenie predprimárneho vzdelávania
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, t. j. deti narodené od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017 a staršie, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Ak chcú rodičia zapísať dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie  mladšie ako päť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosti na prijatie detí, ktoré budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie sa podávajú  podľa trvalého pobytu dieťaťa (nie zákonného zástupcu) v spádovej materskej škole, ktorá je určená v súlade s § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Levice č. 162 o určení spádových materských škôl v meste Levice a v mestských častiach. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľka tejto materskej školy prijme. Riaditeľka spádovej materskej školy je povinná prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v meste Levice a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin. Dieťa so zdravotným znevýhodnením môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu menej ako štyri hodiny denne na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný k žiadosti priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do 15. júna 2022.

Bližšie informácie:

Mestský úrad Levice, oddelenie školstva a vzdelávania, 036 6350 281, 6350 206

Napíšte komentár