18. 06. 2024 Vratislav/Vratislava

Zápisy detí do základných škôl v Banskej Bystrici

12.04.2023 Autor: Annie
Termín: 30.04.2023 a ďalšie Mesto:Banská Bystrica Zdroj:stránka organizátora
safe image.php

Zdroj: banskabystrica.sk

Samospráva určila čas zápisu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 1. do 30. apríla 2023 v čase od 13:00 do 18:00 h. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ak sa tak nestane, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania na základe písomného stanoviska príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že dieťa má trvalé bydlisko na území SR a žije v zahraničí, rodič je rovnako povinný podať elektronicky prihlášku v termíne zápisu do základnej školy podľa miesta trvalého bydliska v Slovenskej republike. Pri zápise oznámi skutočnosť, že dieťa sa bude vzdelávať v zahraničí a písomne požiada riaditeľa školy o povolenie pre takéto vzdelávanie.

Spádová škola

V zmysle § 20 ods. 5 a 6 školského zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Školské obvody na území mesta Banská Bystrica

Na základe všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica je určených 11 školských obvodov pre nasledovné základné školy:

 • Prvý školský obvod – Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica
 • Druhý školský obvod – Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica
 • Tretí školský obvod – Základná škola,  Ďumbierska 17, Banská Bystrica
 • Štvrtý školský obvod – Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská  Bystrica
 • Piaty školský obvod – Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
 • Šiesty spoločný školský obvod – v Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
 • Siedmy spoločný školský obvod – Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
 • Ôsmy školský obvod – Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica
 • Deviaty školský obvod – Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
 • Desiaty spoločný školský obvod – Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
 • Jedenásty školský obvod – Základná škola SSV,  Skuteckého 8, Banská Bystrica

Do jednotlivých školských obvodov sú zaradení žiaci podľa ulíc ich trvalého pobytu. Výnimkou je 11. obvod, ktorý vytvára školské triedy pre deti z celého územia mesta so špecifickým intelektovým nadaním.

Zápis detí od 1. do 30. apríla 2023 je určený aj pre ukrajinské deti a žiakov, ktorých obvyklé miesto pobytu je mesto Banská Bystrica.

Termíny zápisov do 1. ročníka základných škôl

 • ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5: 3. – 4. apríl 2023
 • ZŠ s MŠ Radvanská 1: 3. – 4. apríl 2023
 • ZŠ Ďumbierska 17: 19. apríl 2023
 • ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanova 12: 12. – 14. apríl 2023
 • ZŠ Golianova 8: 3. – 4. apríl 2023
 • ZŠ Moskovská 2: 4. apríl 2023
 • ZŠ Pieninská 27: 4. – 5. apríl 2023
 • ZŠ Sitnianska 32: 4. – 5. apríl 2023
 • ZŠ Spojová 14: 18. – 19. apríl 2023
 • ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8: 4. apríl 2023
 • ZŠ Trieda SNP 20: 4. apríl 2023

Viac informácií nájdete na: https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/skolstvo/zakladne-skoly/.

Napíšte komentár