08. 06. 2023 Medard 24°C Búrky

Ako požiadať o obedy zadarmo?

Autor: Annie
student having lunch canteen

Zdroj: freepik.com

Od 1. mája 2023 bude po splnení podmienok všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a základné školy, poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa alebo aj takzvané obedy zadarmo.

Cieľom týchto dotácií na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia stravy. Okrem toho sa nebude brať do úvahy to či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. Znamená to, že rodič si môže na dieťa uplatňovať dotáciu na stravu aj v prípade, že naň daňový bonus poberá.

Podmienky poskytovania dotácie na stravu:

Dotácia na stravu sa od 1. mája 2023 bude poskytovať v sume:

  • 1,40 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu,
  • 2,10 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo stravu,
  • 2,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a odobralo stravu.

Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu:
V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

  1. posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
  2. MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
  3. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Vzhľadom na zmenu kategórií oprávnených detí sa od 01.05.2023 už nebude prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa, t.j. dieťaťu môže byť poskytnutá dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

Od 01.05.2023 dotáciu na stravu v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, t.j. deťom vo veku od 2. do 5. rokov (ďalej len „mladšie deti v MŠ“), bude možné poskytnúť:

  • na dieťa v HN alebo ŽM a v tomto prípade, rovnako, ako v zmysle zákona o dotáciách účinného do 30.04.2023, bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM,
  • na každé dieťa v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ), ak je v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ) najmenej 50% detí v HN. V tomto prípade bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že aspoň 50% detí (okrem posledného ročníka MŠ) spĺňa podmienku dieťaťa v HN.

V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo ZŠ, bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“) písomne požiada zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa.  

K poskytnutiu dotácie na stravu pre túto kategóriu detí, ústredie pripravilo ako pomôcku odporúčaný vzor návratky pre rodičov detí [PDF], v ktorej sa písomne vyjadria, či žiadajú alebo nežiadajú o poskytnutie dotácie na stravu. Prípadne si stiahnite žiadosť, ktorá bude uverejnená na stránkach vašich MŠ či ZŠ resp. v Edupage.

V prípade, ak rodič dieťaťa nedoručí túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým rodič v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada. Na uvedenú skutočnosť sú rodičia detí upozornení v predmetnej návratke.

 

Napíšte komentár