02. 12. 2023 Bibiána 2°C Dážď so snehom

Neplatí mi výživné na dieťa. Čo teraz?

Autor: MS, V spolupráci
siblings 862967 1280

Zdroj: pixabay.com

Jeden z najčastejších problémov rodičov z našej praxe. Mnohí rodičia síce majú v rukách rozsudok súdu o tom, že druhý rodič dieťaťa je povinný platiť výživné, avšak napriek tomu sa výživné neplatí. Realita u mnohých...

V tomto článku vám ozrejmime to, ako postupovať voči rodičovi-neplatičovi, aby si svoju vyživovaciu povinnosť plnil riadne a včas tak ako má.

Čo je vlastne výživné?

Výživné, ľudovo nazývané alimenty, predstavujú sumu, ktorú je povinný rodič (teda ten rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do jeho osobnej starostlivosti) povinný platiť na jeho výživu. Jedná sa o sumu, ktorá sa platí vždy na mesiac dopredu na pokrytie potrieb dieťaťa.

Táto suma je uvedená buď v rozsudku súdu o rozvode manželstva, resp. o úprave vyživovacej povinnosti alebo v rodičovskej dohode, ktorá je súdom schválená.

Viac o výživnom čítajte v našom článku tu: Rozvod a alimenty, ako to vlastne s nimi je?
A aký je rozdiel medzi rozsudkom súdu a rodičovskou dohodou: Rodičovská dohoda a rozsudok o rozvode manželstva

Výživné je na papieri, reálne na účte nič.....

Hoci máte určené výživné na papieri, v skutočnosti na účet výživné nie a nie prísť...

V takomto prípade je namieste podať návrh na výkon rozhodnutia, teda exekúciu.  Právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu alebo schválená rodičovská dohoda,  v ktorom je povinný rodič zaviazaný platiť výživné na dieťa, je tzv. exekučným titulom, čo je základným predpokladom pre ďalšie vymáhanie výživného.

Aké mám možnosti?

Pokiaľ povinný rodič neplní riadne a včas svoju vyživovaciu povinnosť k dieťaťu, možno postupovať nasledovne:

  • Podať návrh na výkon exekúcie dlžného výživného proti povinnému rodičovi;
  • Podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy, pokiaľ je naplnená skutková podstata tohto trestného činu.

Podstatný rozdiel medzi týmito spôsobmi je, že kým pri exekúcii postačuje, pokiaľ povinný rodič riadne a včas nezaplatí čo i len jednu mesačnú splátku výživného, pri trestnom oznámení je potrebné, aby povinný rodič riadne a včas nezaplatil minimálne dve splátky v období dvoch rokov.

Ako podať návrh na exekúciu výživného?

Ak máte v rukách právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu, resp. rodičovskú dohodu, táto je nevyhnutná na podanie návrhu na exekúciu výživného. Návrh na exekúciu výživného sa podáva na jeden jediný súd v celej slovenskej republike, ide o Okresný Súd Banská Bystrica a to v elektronickej forme. Návrh na výkon exekúcie sa podáva prostredníctvom formulára vypracovaného MS SR.
Musíte však disponovať občianskym preukazom s čipom a aktívnym elektronickým podpisom. Ak to nie je vo vašich možnostiach, obráťte sa na advokáta. Takéto podanie je oslobodené od súdneho poplatku, platí sa však odmena exekútorovi. 

Ako podať trestné oznámenie?

Oproti predchádzajúcemu spôsobu, je podanie trestného oznámenie jednoduchšie. Toto môžete podať tak ústne do zápisnice ako aj písomne na polícií. Podstatné je, aby ste preukázali, že máte právoplatný a vykonateľný exekučný titul, teda rozsudok, v ktorom je povinný zaviazaný platiť výživné a to, že ho nezaplatil minimálne v dvoch splátkach v období dvoch rokov.

A čo zadržanie vodičského preukazu?

Súdny exekútor má aj túto možnosť, a teda zadržať povinnému rodičovi- neplatičovi výživného vodičský preukaz. Hoci nejde o exekúciu v tom pravom zmysle slova, pretože tento spôsob exekúcie nepokrýva uhradzovaciu funkciu výživného , ukázalo že zadržaním vodičského preukazu stráca povinná osoba vodičské oprávnenie a teda je nepriamo nútená, aby si splnila svoju povinnosť – zaplatiť výživné. Mnoho vodičov si tak splnilo to čo malo až potom, ako im domov prišiel príkaz na exekúciu zadržaním vodičského preukazu pre neplatenie výživného.

 

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár