01. 10. 2020 Arnold 16°C Občasný dážď

Zápisy detí do materských škôl v Banskej Bystrici

05.05.2020 Autor: Annie, Foto: bbonline
Termín: 28.05.2020 a ďalšie Mesto:Banská Bystrica Zdroj:stránka organizátora

02 MS Na Luckach 768x510

Zápisy detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa uskutočnia od 18. mája do 28. mája 2020 v čase od 9.00 do 15.00 h. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Žiadosti o zápis detí budú môcť rodičia podávať elektronicky, ale aj priamo osobne v materských školách, avšak za mimoriadnych opatrení a bez detí.

Ak zákonný zástupca nemá možnosť komunikovať elektronicky, môže si žiadosť vyzdvihnúť osobne vo vestibule Mestského úradu v Banskej Bystrici.

V prípade žiadosti vyplnenej prostredníctvom elektronického formulára, bude zákonný zástupca povinný prísť ju podpísať osobne po skončení mimoriadneho prerušenia prevádzky materskej školy. K nahliadnutiu predloží občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť:

 1. vyplnením elektronického formulára online Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
 2. elektronickou formou – zákonný zástupca môže poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky mesta Banská Bystrica,
 3. osobne v jednotlivých materských školách s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

  Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.  Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

  Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Avšak ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Časový harmonogram zápisu pre jednotlivé materské školy

 • 18.5.2020  ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5,
 • 18.5.2020  MŠ Radvanská 26, MŠ Buková 22, MŠ Sásovská cesta 21,
 • 19.5.2020  MŠ Tatranská 63, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Kremnička 22,
 • 20.5.2020  MŠ 29. augusta 14, MŠ Hronská 18, MŠ Družby 3,
 • 21.5.2020  MŠ Horná 22, MŠ Na Lúčkach 2, MŠ Magurská 14,
 • 22.5.2020  MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82, MŠ Šalgotarjánska 5,
 • 25.5.2020  MŠ Radvanská 28, MŠ Karpatská 3, MŠ Trieda SNP 77,
 • 26.5.2020  MŠ Lazovná 32, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Nová 2,
 • 27.5.2020  MŠ Profesora Sáru 3, MŠ Odbojárov 9, MŠ Tulská 25,
 • 28.5.2020  MŠ 9. mája 26, MŠ Strážovská 3, MŠ Jilemnického 8

Zápis sa neuskutoční do materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Radvanská 1, Banská Bystrica z dôvodu naplnenej kapacity materskej školy.

Záujmom mesta Banská Bystrica je umiestniť čo najväčší počet detí predškolského veku. V prípade, ak dieťa nebude prijaté na vybratú materskú školu, riaditeľka príslušnej materskej školy ponúkne zákonnému zástupcovi možnosť umiestnenia dieťaťa v inej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, v ktorej bude voľné miesto.

 

Napíšte komentár