02. 12. 2023 Bibiána 2°C Dážď so snehom

Rodičia s deťmi: Využívate svojich 5 týždňov dovolenky?

Autor: MS, V spolupráci
child 1111818 1280

Zdroj: pixabay.com

Dobre vidíte, dobre čítate. Nie je to preklep v číslach. Je to naozaj tak a pritom o tom nevie veľké množstvo rodičov, ktorí sa starajú o svoje ratolesti. Mnohí už skoro rok žijú v tom, že majú len 4 týždne zákonnej dovolenky, a pritom už od januára 2020 platí zmena.

Že ste o nej nevedeli a nepočuli ani vy? Tak čítajte a dobre využívajte svojich 5 týždňov dovolenky. Veď, máte na ňu nárok, patrí vám.

5 je viac ako 4

...a to už dosť dlho, konkrétne od 1.1.2020, kedy vstúpila do účinnosti novela Zákonníka práce, ktorá okrem iného zaviedla práve túto zásadnú a pozitívnu zmenu pre mladých rodičov.

Oproti predošlému stavu, teda do roku 2020, mali nárok na 5 týždňov dovolenky len tí rodičia, resp. zamestnanci, ktorí dovŕšili 33 rokov veku. A či mali doma dieťa alebo nie, týchto 5 týždňov mohli využiť len ak mali 33 a viac rokov. Ak teda máte doma dieťa o ktoré sa trvalo staráte a nemáte ešte 33 rokov, vzťahuje sa na vás 5 týždňová výmera dovolenky. Prilepšíte si tak až na 25 pracovných dní voľna.

Trvalá starostlivosť o dieťa

Základnou podmienkou nato, aby sa na vás vzťahovalo 5 týždňov dovolenky je skutočnosť, že sa trvalo staráte o dieťa. Čo je to však to trvalé staranie sa o dieťa? Toto žiaľ neupravuje ani Zákonník práce avšak aspoň Národný inšpektorát práce k tomu zaujal nasledovné:

Nárok na vyššiu výmeru dovolenky majú obaja rodičia, ak sa trvale starajú o dieťa, ide teda o rodičov, ktorí okrem iného zabezpečujú výchovu dieťaťa, starajú sa o jeho zdravie, výživu a všestranný rozvoj bez ohľadu na to, či žijú v jednej domácnosti s dieťaťom (ak zamestnanec nežije v domácnosti s dieťaťom, je potrebné aby preukázal relevantnú mieru starostlivosti, t.j. nielen to, že sa sním občas stretne).

Komu patrí 5 týždňov dovolenky?

5 týždňov dovolenky patrí obom rodičom. A to aj v prípade, ak:

  • sa rodičia rozviedli a dieťa je zverené do osobnej starostlivosti matky a otec sa s dieťaťom stretáva vo vymedzenom rozsahu určeným súdom a platí výživné,
  • ak je dieťa zverené obom rodičom do striedavej osobnej starostlivosti,
  • ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti (napríklad pestúnskej  starostlivosti či ide o osvojené dieťa na základe rozhodnutia súdu o osvojení).

Ak však ide napríklad o rozvedené manželstvo a dieťa je zverené do osobnej starostlivosti matky, s tým, že otec je zaviazaný platiť výživné a s dieťaťom sa stretáva napríklad len každý piatok v mesiaci po škôlke na 5 hodín - trvalé staranie sa o dieťa, ako podmienka na splnenie požiadavky, nebude pravdepodobne splnená, nakoľko iba styk s dieťaťom (prípadne len platenie výživného) nepredstavuje trvalú starostlivosť o dieťa pre účely Zákonníka práce z hľadiska dovolenky.

Doklady, prehlásenia a potvrdenia....

Je na zamestnancovi, aby takú dôležitú skutočnosť, akou je narodenie dieťaťa, oznámil a preukázal zamestnávateľovi. Na preukázanie skutočnosti ako je narodenie dieťaťa a poskytovania trvalej starostlivosti o dieťa patri:

  • rodný list (ako základný dokument osvedčujúci narodenie dieťaťa),
  • rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej alebo do striedavej starostlivosti, o osvojení dieťaťa, zverení do pestúnskej starostlivosti a pod.,
  • čestné vyhlásenie o tom, že sa o dieťa rodič trvalo stará a iné doklady, resp. vyhlásenia.

Treba zdôrazniť, že ani na tieto náležitosti nepamätá Zákonník práce a preto je na zamestnávateľovi, aby určil, čo konkrétne od zamestnanca na preukázanie trvalej starostlivosti o dieťa zo strany zamestnanca požaduje. Zamestnávateľ tak môže určiť vo svojich vnútorných predpisoch, ako napríklad: pracovný poriadok, smernica o organizačnej štruktúre zamestnancov...)

Covid-19 zmenil lehotu na určenie čerpania dovolenky- neprehliadnite túto zmenu

S dovolenkou zamestnanca, ako takou, súvisí aj určenie podmienok na jej čerpanie. V súvislosti s Covidom- 19 sa zmenilo ustanovenie Zákonníka práce týkajúce sa určenia čerpania dovolenky, preto nebuďte prekvapení, ak vám zamestnávateľ nariadi jej čerpanie skôr, ako ste čakali.

Medzi zmenenými ustanoveniami Zákonníka práce, ktoré vyvolala koronakríza patrí aj toto: „Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku (za predchádzajúci rok, ktorá sa prenáša do ďalšieho roka), najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca.“ 

Z uvedeného vyplýva, že sa skracuje lehota pre zamestnávateľa na určenie čerpania dovolenky zo 14 dní vopred  na 7 dní vopred a ak ide o prenesenú dovolenku z predošlého roka na dva dni vopred.

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár