02. 12. 2023 Bibiána 2°C Dážď so snehom

Od januára sa zvýši rodičovský príspevok aj prídavky na dieťa

Autor: MS, V spolupráci
family 2610205 1280

Zdroj: pixabay.com

Od 1.januára 2021 sa zvýšia niektoré štátne príspevky a dávky pre rodičov. Zvýši sa napríklad Rodičovský príspevok aj Prídavky na dieťa.

Istotne ste si všimli, že každoročne sa k januáru, resp. júlu zvyšujú niektoré štátne príspevky a dávky pre rodičov. Prečo je to tak a od čoho to závisí?
V tomto článku vám ponúkame prehľad príspevkov a dávok, ktoré sa rodičom s deťmi zvýšia už k 1. januáru 2021.

Životné minimum ako základný ekonomický ukazovateľ  

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu, alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.

Aktuálne, na základe údajov, ktoré uvádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky:
K 1. júlu 2020 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 174/2020 Z. z.
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

  • 214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 98,08 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Oproti minulému roku sa teda základná dávka pre jednu plnoletú fyzickú osobu zvyšuje o 2,2 %, a to konkrétne z doterajších 210,20 € na sumu 214,83 €, čo znamená, že si prilepšíme o 4,63 €.  

Na aké dávky vplýva životné minimum?

Už spomínané životné minimum ovplyvní niektoré príspevky a dávky, ktoré sú na ňu naviazané a teda menia sa v závislosti od výšky životného minima.

Je faktom, že životné minimum sa upravuje k 1. júlu toho ktorého roka, avšak dávky a príspevky naň naviazané, sa upravia buď už k júlu alebo až k januáru toho ktorého roka, pričom táto skutočnosť závisí od toho, ako je tá- ktorá dávka, či príspevok legislatívne upravená. 

Od životného minima sa napríklad odvíja: Rodičovský príspevok, Prídavok na dieťa, Príplatok k prídavku na dieťa, minimálne výživné, náhradné výživné, a iné.         

Zvýši sa rodičovský príspevok

Mnohých rodičov poteší najmä zvýšenie rodičovského príspevku, ako ekonomicky významného príspevku pre rodičov s deťmi.

Rodičovský príspevok patrí medzi štátne sociálne dávky, ktoré vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Rodičovským príspevkom prispieva štát oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, resp. do šesť rokov veku, v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Od 1. januára 2021 sa suma rodičovského príspevku zvýši z terajších 270 € mesačne na 275,90 € mesačne, a to v prípade rodičov, ktorí predtým nepracovali a nepoberali materské. V prípade pracujúcich rodičov má rodičovský príspevok stúpnuť z 370 € na 378,10 € mesačne. 

Zvýši sa prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.

Prídavok sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti.
Prídavok na dieťa sa zvýši z terajších 24,95 € na 25,50 € mesačne.

Zvýši sa aj príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spoločne s prídavkom na dieťa. Príplatok k prídavku na dieťa sa zvýši z terajších 11,70 € na 11,96 €.

Medzi finančne významné príspevky pre rodičov patrí aj :

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
Momentálne možno dostať maximálne 280 € mesačne.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

  • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní,
  • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní.

Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Žiaľ, príspevok na starostlivosť o dieťa ako aj príspevok pri narodení dieťaťa, sa od 1. januára 2021, nezvyšuje a odsáva v terajšej výške.

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár