03. 12. 2021 Oldrich 4°C Polooblačno

Dysgrafia – viete, ako ju odhaliť a eliminovať?

Autor: Laura , Foto: raabe.sk, PR správa
dysgrafia ilustracka

Zdroj: raabe.sk

Veľa učiteľov konštatuje, že deti prichádzajú do školy v oblasti grafomotoriky nepripravení. Z rozhovorov s učiteľkami MŠ sa zasa dozvedáme, že venujú práve rozvoju grafomotoriky zvýšenú pozornosť. V čom je potom problém?  
Nácvik písania sa často obmedzuje len na rozvoj grafomotoriky, bez  ohľadu na celkovú úroveň motoriky. Rodičia a učiteľky MŠ často už pred  vstupom do školy nútia dieťa robiť čiarky, vlnovky…, chcú, aby  deti písali hneď do riadkov a malé tvary.

V súčasnej pretechnizovanej dobe si deti celkovo nerozvíjajú motoriku. Málo sa hrajú pohybové hry, mnohé nerady vyfarbujú, v predškolskom veku sa deti málo hrajú so stavebnicami a konštrukčnými hrami. „Aby sme sa vyhli nesprávnemu chápaniu a pristupovali k žiakom s problémami v písaní erudovane, je potrebné venovať pozornosť najskôr poznávacím funkciám podieľajúcim sa na procese písania. Pre úspešné zvládnutie procesov písania je preto potrebné rozvíjať  nielen hrubú a jemnú motoriku, ale aj ostatné poznávacie funkcie — sluchové a zrakové vnímanie, priestorovú orientáciu, fonematické uvedomenie, celkovú  pohybovú koordináciu, zrakovú a pohybovú pamäť a pozornosť,“ upozorňuje PaedDr. Silvia Stanová z CPPaP v Trnave.

Na tomto princípe sú založené aj pracovné zošity z odborného nakladateľstva RAABE s názvom Kuliferdo – rozvoj školskej zrelosti, ktoré pomáhajú už učiteľkám v MŠ, ale aj doma rodičom pripraviť predškolákov na povinnú školskú dochádzku a tiež vzniku špecifických porúch učenia aj predchádzať. Každý jeden z ôsmich pracovných zošitov je venovaný jednej zo spomínaných oblastí: Grafomotorika, Sluchové vnímanie, Rozvoj myslenia, Predmatematické predstavy, Orientácia, Pozornosť a Zrakové vnímanie I a II.

kuliferdo sz 500x501

Zdroj: raabe.sk

Kedy by ste mali spozornieť?
Za chyby písania považujeme všetko, čo znižuje čitateľnosť, teda:

  • Silné písmo,
  • Husté a natlačené písmo,
  • Roztiahnuté písmo,
  • Nedbanie na linajkovanie/riadkovanie
  • Skomolené písmo
  • Pisársky kŕč
  • Trasľavé písmo
  • Zajakavosť v písme
  • Zrkadlové písmo
  • Dieťa nepíše jedným ťahom.

Dieťa s dysgrafiou má už od začiatku školskej dochádzky problémy s písaním, ktoré sa obyčajne prehlbujú. Ak sa aj konečne naučí tvary písmen, môžu nastúpiť problémy s tempom písania. Nestíha dopísať alebo, ak je v časovej tiesni, je jeho písmo nečitateľné.

raabe.sk

Zdroj: raabe.sk

Základy grafomotoriky môžu rodičia rozvíjať u detí už od 4 rokov aj vďaka pracovným zošitom Kuliferdo – grafomotorikaKuliferdo – jemná motorika a grafomotorika. Vďaka nim si môžu osvojiť správne základy pre budúce písanie a kreslenie.

 

 

Napíšte komentár