23. 09. 2021 Zdenka 19°C Polooblačno

Malotriedka - 1. a 2. ročník ZŠ Fantázia

Autor: Externý prispievateľ, Foto: modrasova.sk/index.php/malotriedka
Adresa:Nová 93, 90031 Stupava Telefón:0903 255 340 E-mail:info@malotriedka.sk www:stránka organizátora
Hodnotenie:

Občianske združenie Modrá Sova, o.z. spúšťa v spolupráci so Školou Fantázia ako odborným garantom projekt Malotriedka - malá škola s veľkým významom. Cieľom projektu je zastrešiť rodiny s deťmi na individuálnom, resp. domácom vzdelávaní, a sprostredkúvať primárne vzdelávanie 1. stupňa. Vzdelávanie prebieha dennou formou prostredníctvom pedagógov a vychovávateľov v malom vekovo zmiešanom kolektíve.

Vyjadrenie z inej školy o prijatí nie je prekážkou v zápise aj u nás v Malotriedke. Rozhodujúce bude, kam žiačik nastúpi v septembri. Prestup zo školy, kde je oficiálne zapísané Vaše dieťa, do našej Malotriedky sa dá zrealizovať veľmi jednoducho a to kedykoľvek počas celého školského roka. Presný postup Vám radi vysvetlíme na osobnom stretnutí.

Financovanie nákladov na vzdelávanie detí bude plne v rukách rodičov. Minimálny mesačný príspevok na chod školy a výučbu sme stanovili na 175 Eur mesačne.

Kvality Malotriedky: 

 • vyučovanie v malej triede je efektívnejšie a žiaci podávajú lepšie výsledky, malotriedna škola = rodinná škola. Deti sa cítia bezpečne ako doma, to znamená, vedia byť viac sami sebou a lepšie sa s nimi pracuje,
 • väčšia interakcia medzi učiteľom a rodičom. Rodičia sa viac zapájajú do výchovného a vzdelávacieho procesu a pomáhajú pri jeho tvorbe. Učiteľ vie ľahšie vyjsť v ústrety rôznym potrebám a požiadavkám zo strany rodičov a ich detí, nižšia chorobnosť - v triede bude max. 12 žiakov,
 • individuálny prístup - Malotriedka je vhodná pre mimoriadne nadané deti, ale aj pre deti so zníženými schopnosťami. Učiteľ má možnosť skutočne individuálne sa venovať každému žiakovi zvlášť. Najviac sa to prejavuje u prvákov, u ktorých sú veľké vývinové rozdiely. Počas akejkoľvek hodiny sa prváčik dostane na rad a k slovu niekoľkokrát, nemôže sa „skrývať za nikoho“, učiteľ  ho má stále na očiach, dostáva okamžitú spätnú väzbu vyučovaciu aj výchovnú. Preto je naša trieda veľmi vhodná aj pre prváčikov, ktorí potrebujú zvoľniť tempo, ale klasická škola im to nevie umožniť a pre žiakov, ktorí sú zaradení do nultého ročníka,
 • rýchlejšie prebrané učebné osnovy a viac času na osvojenie si učiva - deti v Malotriedke vedia prebrať učebné osnovy dané MŠ SR rýchlejšie ako na bežných školách a ostáva im viac priestoru na zopakovanie a osvojenie si prebranej látky .
 • nízky počet žiakov umožňuje učiteľovi bezprostredne zistiť pochopenie učiva a okamžite sa vrátiť k tým žiakom, ktorí preberané javy nepochopili na prvý raz, zistiť, v čom majú žiaci problém a okamžite reagovať,korigovať, docvičovať a upevňovať. Pri výklade látky, ale aj pri skúšaní môže ísť učiteľ do podstaty a hĺbky javov a súvislostí a nielen predpokladať pochopenie prebranej látky,
 • Malotriedka podporuje rozvoj komunikačných zručností - deti hovoria častejšie, komunikácia medzi deťmi a dospelými je prirodzená a otvorená, všetci sa medzi sebou poznajú, vládne príjemná rodinná atmosféra, poskytuje viac priestoru pre zážitkové a tematické vyučovanie - deti si prebrané učivo osvojujú prostredníctvom rôznych aktivít a majú možnosť prežiť to, čo sa naučili prostredníctvom bližšieho kontaktu s okolitým svetom, prírodou, spoznávaním bezprostredného okolia(teoretické vedomosti sa menia na praktické zručnosti použiteľné pre život),

Čo iné vieme ponúknuť Vašim deťom?

 • outdoorový poobedný klub -  projekt Malotriedka je prirodzeným pokračovaním Lesného klubu  Jadierko , ktorý  sa inšpiruje lesnými materskými školami v zahraničí. Umožňuje deťom už v predškolskom veku veľmi blízky kontakt s prírodou v celej jej kráse (tzn. aj v „zlom“ počasí), ktorý im zabezpečuje zdravý,harmonický telesný a duševný rozvoj,
 • širokú paletu aktivít, ktoré budú zamerané na upevnenie a osvojenie si prebraného učiva v praxi.  Spolupracujeme so špecializovanými lektormi z oblasti umenia,remesiel, hudby, arteterapie, dramaterapie, enviromentálnej výchovy, a i.,
 • čiastočne bilingválne prostredie - vďaka zahraničným dobrovoľníkom - asistentom, budú deti môcť denne komunikovať v anglickom jazyku a tak si prirodzeným spôsobom osvojovať tento svetový jazyk,
 • čítanie -  budeme deti učiť veľa a dobre čítať s porozumením, neskôr aj v českom jazyku,
 • hry a aktivity intuitívnej pedagogiky - zábavné a rozvíjajúce obe hemisféry, logiku a spolupatričnosť
 • prvky tvorivej dramatiky - naša triedna učiteľka má bohaté skúsenosti s tvorivou dramatikou a bude ju počas vyučovania aplikovať, aby deti dostali možnosť prežiť to, čo sa naučili,
 • minimum domácich úloh - deti nebudú preťažované domácimi úlohami ako je to na bežných školách,
 • podpora citovej múdrosti detí - práca s emocionálnym vyjadrovaním sa žiakov,ktoré má až "liečivé" účinky a vyvažuje predmety, v ktorých deti používajú prevažne "hlavu".Túto rovnováhu vnímame ako najväčšiu kvalitu našej školy. Našim cieľom je, aby deti boli múdre, ale aj spokojné,
 • vegetariánsku stravu - sčasti v biokvalite (raňajky,desiata, obed, olovrant)
 • príjemne a inšpirujúce okolie- historický park, lúka, potok, rybník, les, domáce zvieratá
 • bezpečné a príjemné zázemie  – vyučovanie bude prebiehať v priestoroch rodinného domu v útulne zariadenej triede.

V triede nájdete okrem časti s lavicami a tabuľou aj priestor, kde žiaci pracujú v skupinkách na koberci, kde prebieha ranné zvítanie či oddychové aktivity.

Podrobné informácie Vám poskytne koordinátorka projektu:
Mgr. Barbora Patočková na tel. čísle 0903 255 340 , alebo e-mailom na info@malotriedka.sk

 

Mapa: N 48° 16′ 43″ E 17° 2′ 20″

Mapa sa nahráva...

Napíšte komentár