02. 12. 2023 Bibiána 2°C Dážď so snehom

Príspevok pri narodení dieťaťa tzv. kočikovné. Niečo môže prispieť aj obec alebo mesto

Autor: MS, V spolupráci
woman 4578754 1280

Zdroj: pix

Okrem negatívnych informácií ohľadne Covid-19, má táto nešťastná situácia aj pozitívny dopad a to v počte narodených detí za uplynulé obdobie. Takže asi je pravdou, že vo všetkom zlom hľadaj aj niečo dobré.

V tomto článku si ozrejmime, ako to je s príspevkom pri narodení dieťaťa aj to, že niektoré obce či mestá vám na začiatku tohto krásneho, ale aj finančne ťažkého obdobia, môžu prispieť nejakou, hoc aj symbolickou čiastkou v rámci uvítania detí do života.

Čo je príspevok pri narodení dieťaťa (kočíkovné)

Ide o jednorázovú (nie opakujúcu sa) štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Ľudovo sa táto dávka medzi mamičkami nazýva aj „kočíkovné“.

Oprávnenou osobou na získanie tohto príspevku je matka dieťaťa alebo otec dieťaťa, ak nastala v súvislosti s matkou dieťaťa nejaká právna udalosť (napríklad matka zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie, dieťa je zverené do osobnej starostlivosti otca...) .

Podmienky na získanie tohto nároku sa viažu na strane matky jej trvalým pobytom a bydliskom ako oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky a na strane dieťaťa jeho narodením.

Aká je výška nároku?

 Výška príspevku pri narodení dieťaťa je:

  • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní,
  • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní

Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Kde o príspevok žiadať?

Požiadať môžete klasickou cestou, teda písomne  na základe písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta vášho trvalého pobytu alebo modernejšie a rýchlejšie, žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby, ak ním disponujete.

Pre rýchlosť prikladáme formulár, ktorý si môžete vyplniť a vytlačiť v pohodlí domova

Doklady, potvrdenia, vyhlásenia....čo k žiadosti treba nevyhnutne doložiť?

Aby vaša žiadosť bola úplná, potrebujete doložiť:

  • Rodný list dieťaťa (fotokópia aj originál na porovnanie),
  • Vyhlásenie o bydlisku – vytlačte si doma, je tu
  • Potvrdenie od pediatra, že dieťa sa dožilo 28 dní, nájdete tu
  • Potvrdenie od pediatra, že s ním máte uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre vaše dieťa,
  • Potvrdenie, že dieťa má uzatvorené zdravotné poistenie (odporúčame mať o sebou aj toto tlačivo),
  • Potvrdenie od vášho gynekológa, že ste od 4. mesiaca tehotenstva absolvovali všetky povinné tehotenské poradne a prehliadky.

...keď nárok zanikne

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím 6 mesiacov od narodenia dieťaťa.

Niečo málo od obce či mesta

Nie všetky obce či mestá tento pekný zvyk majú. Je pravdou, že viaceré áno a dieťatku ako novému obyvateľovi mesta či obce poskytnú finančný dar. Najčastejšie v rámci tzv. uvítania detí do života obce.

Podmienky získania ako aj výšku tohto príspevku majú obce a mestá nastavené rozdielne a preto sa o nich informujte priamo v tej-ktorej obci, resp. webovom sídle.

Navrhujú sa zmeny kočíkovného

A to také, že sa celková suma príspevku pri narodení dieťaťa má rozdeliť na dve sumy, približne v rovnakej výške (400 EUR a 429,86 EUR), pričom prvá časť sa vyplatí matke - ešte ako tehotnej matke čakateľke, ak nepodstúpi umelé ukončenie tehotenstva a druhá časť sumy po narodení dieťaťa.

Logiku to má, veď chystať výbavičku pre dieťatko treba už ďaleko pred narodením, že? Návrh však nebol v parlamente schválený.

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár