11. 12. 2023 Hilda 5°C Dážď so snehom

Dieťa rastie ako z vody - výživné už nepostačuje

Autor: MS, V spolupráci

shutterstock2

Poznáte to mnohí. Čas nezastavíte. Dieťa sa vám mení zo dňa na deň. Pred mesiacom kúpené topánky sú už tesné, bunda z tejto jari na jeseň už bude malá. Školné sa zvýšilo, nástupom na druhý stupeň ZŠ pribudol krúžok tenisu a to nehovorím o tom, že doplatky za lieky na alergiu už nie sú doplatkom, ale plnou sumou...Jedlo z chladničky a hrncov mizne akosi rýchlejšie a vo väčších množstvách a priamo tomu úmerne sa rýchlo a vo väčších množstvách míňajú aj peniaze určené na výživné.

Tak čo teraz? To čo dostávam ako alimenty od ex-manžela mi už nepostačuje ani náhodou. Ako sa dostať k vyššiemu výživnému na dieťa? Čo musím na súde zdokladovať?

Súd výživné zmení, ak sa zmenili pomery

Čo je to však zmena pomerov? Jednoducho povedané je to zmena pomerov u maloletého dieťaťa alebo povinného rodiča, ktorý platí alimenty, a to od času pôvodného rozhodnutia súdu alebo rodičovskej dohody o výživnom k dnešnému stavu. Zmena pomerov je teda prirodzený stav a teda aj zmena výživného je prirodzená, nakoľko rast dieťaťa a s tým spojené náklady na jeho výživu sa zvyšujú plynutím času.

Iné boli náklady na vaše dieťa v čase, keď navštevovalo napríklad materskú školu a iné budú jeho náklady pri nástupe na základnú, či strednú školu. Iné sú náklady na dieťa, ktoré bolo zdravé a iné sú náklady na dieťa, ktoré trpí chronickou chorobou, resp. vyžaduje kúpeľnú liečbu či ústavnú starostlivosť a s tým spojenú liečbu.

Nezabudnite však, že zmena pomerov môže nastať nielen u vášho dieťaťa ako oprávneného, ale aj na strane platiteľa výživného ako povinného. Aj na jeho strane môže dôjsť k zmene pomerov napríklad tým, že mu stúpne príjem, resp. dostane lepšie platenú prácu a naopak, ak napríklad prácu stratí alebo v dôsledku úrazu už nemôže pracovať.

Je možná dohoda o zvýšení výživného na naše dieťa?  

Áno, ako vždy, aj tu platí, že dohoda je vždy lepšia ako rozhodovanie súdu. Ak sa s bývalým manželom či manželkou viete dohodnúť na zvýšení výživného, stačí ak vám advokát pripraví rodičovskú dohodu o zvýšení výživného, ktorú už len obaja podpíšete a požiadate súd o jej schválenie. Toto je najrýchlejšia a najrozumnejšia cesta, ako sa dostať k zvýšeniu výživného.

Súd takúto dohodu schváli, ak je v záujme vášho dieťaťa a ak si rodičia zbytočne nerobia naprieky.  

Bločky, výpisy, potvrdenia, lekárske správy...

Zmenu pomerov preukážete jednoducho. A to tým, že súdu preukážete, že na strane dieťaťa došlo k zmene pomerov. Najčastejšie sa jedná o zvýšené náklady na jeho výživu. Výdavky na dieťa predstavujú teda položky ako: stravné, bývanie, oblečenie a obuv, hygienické potreby, škola a s tým spojené školné, poplatky za krúžkovú činnosť, školské potreby, koníčky, poistenie dieťaťa, vreckové, cestovné, kultúra, výlety a podobne. Nezabudnite, že výdavky na dieťa sú aj lieky, rôzne zdravotnícke či optické pomôcky. Veď také dioptrické okuliare sú dnes už riadna pálka.  

Na základe predložených bločkov, výpisov či potvrdení viete následne preukázať, aké sú mesačné nálady na dieťa a tiež preukázať, o koľko tieto náklady stúpli od poslednej úpravy výživného.

Pamätajte si však, že vyživovaciu povinnosť má aj ten z rodičov, komu je dieťa zverené do starostlivosti. Tu sa však výživné nijako neurčuje, nakoľko sa predpokladá a je to aj logické, že tento rodič si svoju povinnosť plní automaticky.

Príjem povinného rodiča - schopnosti, možnosti a majetkové pomery

Dostal váš bývalý partner lepšie platenú prácu? Stúpol mu plat? Kupuje si nové autá a má plnú garáž? Alebo prikúpil ďalší dom? Ako sa preukazujú majetkové pomery na súde?

  • Ak je rodič zamestnaný -  predložením potvrdenia od zamestnávateľa, z ktorého je zrejmý čistý mesačný príjem rodiča za obdobie 12 mesiacov spätne,
  • Ak je rodič živnostník, resp. vykonáva slobodné povolanie - predkladá sa najmä kópia daňového priznania. No, vieme aj o tých, ktorí si takéto daňové priznanie nechajú upraviť tak, že ich podnikanie končí stratou, resp. minimálnym ziskom a preto platí, že: Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima.“ 
  • Ak rodič poberá sociálne dávky -  predložením potvrdenia o poberaní dávok za obdobie 12 mesiacov spätne. Ide napríklad o poberanie rodičovského príspevku, prídavku na dieťa, invalidného dôchodku, dávky v nezamestnanosti atď.

Súd si zisťuje majetkovú situáciu a pomery globálne, teda skúma napríklad aj to, či a aké nehnuteľnosti vlastní povinný rodič, či z nich má príjem - teda ich prenajíma a ak áno, aké má z prenájmu príjmy.

Nebojte sa, súd dobre vie,čo má skúmať a tiež dobre vie, ako si overiť životnú úroveň povinného rodiča tak, aby dieťa nebolo škodné a malo rovnakú životnú úroveň ako jeho rodičia.

Na aký súd sa obrátiť?

Na ten súd, v obvode ktorého má maloleté dieťa bydlisko a poteším vás, toto konanie je oslobodené od platenie súdneho poplatku.

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár