30. 07. 2021 Libuša 35°C Skoro jasno, búrky

Zápisy detí do 1.ročníka základných a materských škôl v Nitre

19.03.2021 Autor: Petula , Foto: Pexels
Termín: 05.05.2021 a ďalšie Mesto:Nitra Zdroj:stránka organizátora

pexels pixabay 159823

Zápis detí do základných škôl

Zápis do prvého ročníka základných škôl bude prebiehať od 12. 4. do 16. 4. Rodičia si môžu vybrať jednu zo štrnástich škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

Podrobné informácie získate na webových stránkach základných škôl alebo ich telefónnych číslach:

Názov základnej školy
 
ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1 www.zspribinunr.edupage.org  65 11 832
ZŠ Beethovenova 11 www.zsbeethovenova.edupage.org 65 11 186
ZŠ Benkova 34 www.zsbenkova.edupage.org 77 31 015
ZŠ Cabajská 2 www.zscabajska.edupage.org 0910 542 123, 0902 738 538
ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6 www.zszobor.edupage.org 74 12 379
ZŠ Fatranská 14 www.zsfatranskanr.sk 65 86 045
ZŠ Krčméryho 2 www.zskrcmeryho.sk 77 28 381
ZŠ Na Hôrke 30 www.zsnahorke.edupage.org  77 32 964
ZŠ Nábrežie mládeže 5 www.zsnm.edupage.org 65 54 538
ZŠ s MŠ Novozámocká 129 www.zsmsnovozamocka.edupage.org 74 15 211
ZŠ Ščasného 22 www.zsdrazovce.edupage.org 65 62 145
ZŠ Škultétyho 1 www.zsskultetyhonitra.edupage.org 65 18 946
ZŠ Topoľová 8 www.zstopolovanr.edupage.org 64 10 031
ZŠ Tulipánová 1 www.zstulipanova.edupage.org 74 17 106

 

Zápis detí do materských škôl
Ako a kedy podať žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Mesto Nitra oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 4. 5. a 5. 5.

Spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na webových stránkach jednotlivých materských škôl.

Ak bude v čase podávania žiadostí pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, odporúčame, aby zákonný zástupca podal žiadosť:

  • poštou na adresu materskej školy,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e- mailovú adresu konkrétnej materskej školy,
  • osobne v budove  konkrétnej materskej školy. Čas a  spôsob preberania žiadostí si určí  každá materská škola samostatne podľa jej podmienok a možností tak, aby boli zabezpečené a dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia.

Zákonný zástupca dieťaťa, okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

  • pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je od školského roku 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné  podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra budú určené nariadením mesta Nitry a zverejnené na webovej stránke mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.

Formulár žiadosti je na stiahnutie:

 

Napíšte komentár