24. 09. 2021 Ľuboš, Ľubor 22°C Skoro jasno

Nárok na pandemickú OČR a PN

Autor: Annie, Foto: freepick.com
Termín: 05.01.2021
woman helping girl with homework while wearing medical mask 23 2148598019

Zdroj: freepik.com

Kto má nárok na pandemickú OČR

V prípade detí, ktoré sú školopovinné, t. j. sú žiakmi škôl, rodič už nemôže (od septembra 2020) svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, keďže by tým porušil školský zákon. (Režim prerušenia vyučovania v triedach škôl, t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. 9. 2020 nanovo upravilo rozhodnutie ministra školstva.) Nárok na pandemické OČR preto majú iba tie oprávnené osoby, ktoré sa starajú o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (riaditeľ školy, hygienik). Ak však rodič dieťaťa ošetruje choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, naďalej má nárok na pandemické OČR.

Rovnaká situácia pri starostlivosti je aktuálne aj v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu. Podľa novely zákona o sociálnom poistení (účinnej od 23. 9. 2020) má rodič dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, nárok na pandemické ošetrovné už iba v prípade, ak materskú školu uzatvorili na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

(Na rozdiel od situácie, ktorá krátko platila po 1. septembri 2020, už nie je možné poberať ošetrovné vtedy, ak sa rodič rozhodne nedať dieťa do materskej školy pre obavy z koronavírusu. Toto ustanovenie možno aplikovať iba na prípady, ak dieťa je žiakom materskej školy, t. j. ak je v materskej škole zapísané.)

U detí, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu, a u blízkych príbuzných, ktorým je poskytovaná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, zostáva situácia nezmenená, t. j nárok na pandemické ošetrovné majú oprávnené osoby naďalej aj v prípade, ak sa rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho príbuzného do zariadenia z obavy pred koronavírusom.

Nárok na pandemické ošetrovné nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu z domu, čiže formou home office – v prípade, že chcú čerpať OČR, musia ukončiť prácu z domu a osobne a celodenne sa starať o dieťa.

Výška pandemického ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu, čo je približne 70 % čistej mzdy.

Ako požiadať o pandemické ošetrovné a jeho výplatu:
 1. Poistenec musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného vyplnením
  a, formulára Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie)- najrýchlejšie a najefektívnejšie je použiť elektronický formulár TU. Tento formulár slúži na účely uplatnenia nároku na pandemické ošetrovné a poistenec ho podáva iba raz počas celej krízovej situácie alebo
  b, prostredníctvom vyhlásenia na origináli Žiadosti o ošetrovné potvrdenej ošetrujúcim lekárom (lekár potvrdzuje žiadosť v prípade ochorenia dieťaťa).

 2. Na to, aby bolo poistencovi ošetrovné aj vyplatené, na konci každého kalendárneho mesiaca, v ktorom poistenec osobne a celodenne ošetroval alebo sa osobne a celodenne staral o dieťa, resp. inú zákonom stanovenú osobu, musí zaslať pobočke vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné (najrýchlejšie a najefektívnejšie je použiť elektronický formulár TU) Poistenec v ňom oznamuje skutočnosti potrebné pre posúdenie nároku na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac, prípadne za viac mesiacov spolu. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral, či bolo dieťa zapísané v detských jasliach, materskej škole alebo či je žiakom školy a či dieťa detské jasle, materskú školu alebo školu aj navštevovalo a pod.

 3. Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné môže poistenec podať a odoslať Sociálnej poisťovni (SP) nasledovnými spôsobmi:

  1. Elektronicky, zaslaním elektronického formulára
   V prípade, ak má poistenec aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (Slovensko.sk), pre vyplnenie a odoslanie Žiadosti o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) kliknite TU, pre vyplnenie a odoslanie čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné kliknite TU a vyberte možnosť „Prihlásenie s eID“. Žiadosť a čestné vyhlásenie budú automaticky po odoslaní doručené do elektronickej schránky Sociálnej poisťovne
   V prípade, ak poistenec nemá aktivovanú elektronickú schránku na Slovensko.sk ale má mobilný telefón, na ktorý mu môže byť zaslaná sms notifikácia, pre vyplnenie a odoslanie žiadosti o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) kliknite TU, pre vyplnenie a odoslanie čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné kliknite TU a vyberte možnosť „Prihlásenie bez eID“. Žiadosť a čestné vyhlásenie budú automaticky po odoslaní doručené do elektronickej podateľne Sociálnej poisťovne

  2. Sociálna poisťovňa (SP) vyzýva poistencov, aby pri žiadosti o pandemické ošetrovné využívali predovšetkým elektronickú formu komunikácie. Táto cesta urýchli spracovanie ich žiadosti v Sociálnej poisťovni, čo je dôležité najmä v čase pandémie, keď sú zamestnanci SP maximálne vyťažení a poistenci očakávajú vyplatenie dávky čo najskôr.

  3. Iné možnosti predloženia dokladov k ošetrovnému:

   1.  E-mailom, zaslaním žiadosti/čestného vyhlásenia v prílohe (vlastnoručný podpis poistenca sa nevyžaduje)
    V prípade, ak nemá poistenec aktivovanú elektronickú schránku na Slovensko.sk, alebo nemá mobilné číslo, teda nevie využiť zaslanie cez elektronický formulár, žiadosť a čestné vyhlásenie môže odoslať e-mailom (bez vlastnoručného podpisu) na E-mailovú adresu pobočky SP, pričom pre vyplnenie Žiadosti o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) kliknite TU a pre vyplnenie čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné kliknite TU. Vyplnené tlačivo ako prílohu mailu postačuje zaslať v textovom formáte
   2. Poštou alebo vhodením do schránky pobočky (originálna Žiadosť o ošetrovné musí byť potvrdená lekárom)
    Zaslané doklady musia byť vlastnoručne podpísané poistencom bez ohľadu na to, či sa nárok uplatňuje prostredníctvom originálu Žiadosti o ošetrovné potvrdenej lekárom alebo Žiadosti o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie).
    Kontakty na pobočky nájdete tu: Kontakty – pobočky
     
 4. Žiadosť o ošetrovné a čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné je potrebné zaslať na adresu miestne príslušnej pobočky (zamestnanec podľa sídla zamestnávateľa; SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba podľa miesta trvalého bydliska).

 5. Tú istú žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné za to isté obdobie neposielajte opakovane alebo viacerými spôsobmi. Neoverujte si prijatie podania, o jeho doručení je poistenec informovaný elektronicky v závislosti od zvoleného spôsobu odoslania podania.

 6. Zamestnanec o tom, že bude ošetrovať člena rodiny, musí informovať svojho zamestnávateľa spôsobom určeným zamestnávateľom.

 7. Na základe doručenej prvej žiadosti o pandemické ošetrovné začne Sociálna poisťovňa konanie o nároku na ošetrovné. Rozhodnutie vydá v lehote 60 dní od doručenia žiadosti. Po vydaní rozhodnutia je ošetrovné vyplatené mesačne pozadu v lehotách určených pobočkou.

Upozornenie: Čestné vyhlásenie je možné poslať aj za dva, tri mesiace naraz, dávka však môže byť vyplatená až po doručení tohto vyhlásenia. Ak chcete dávku za príslušný mesiac, treba vypĺňať a posielať tlačivo do Sociálnej poisťovne priebežne po mesiacoch.

V prípade, ak už vám bol počas krízovej situácie (od 12. 3. 2020) priznaný nárok na pandemické ošetrovné, novú žiadosť nepodávate. Koncom každého mesiaca pošlite iba čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, ktoré nájdete tu:

Kto má nárok na pandemickú PN

Nárok na pandemické nemocenské má poistenec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný dočasne práceneschopným z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie. Keďže krízová, resp. mimoriadna situácia sa neskončila a naďalej trvá, platia podobné pravidlá, ako v uplynulých mesiacoch pandémie.

Nárok na pandemicke nemocenské má po splnení zákonom stanovených podmienok každý nemocensky poistený poistenec, čiže zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, ktorému ošetrujúci lekár potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie.

Ak sa poistenec vracia z rizikových krajín (aktuálny zoznam pozri na www.korona.gov.sk), je povinný absolvovať 10-dňovú domácu izoláciu (www. korona.gov.sk/povinna-domaca-karantena).

Sociálna poisťovňa bude vyplácať dávku vo výške 55% denného vymeriavacieho základu (cca 70% hrubej mzdy). Pred účinnosťou aktuálnej právnej úpravy počas prvých troch dní dočasnej pracovnej neschopnosti patrila poistencovi v týchto prípadoch dávka (zamestnancovi náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe nemocenské) vo výške 25% denného vymeriavacieho základu.

Ako požiadať o pandemické nemocenské:

Aby poistenec v karanténe získal dávku od Sociálnej poisťovne, musí postupovať nasledovne: V prípade, ak bol poistenec pozitívne testovaný alebo javí príznaky ochorenia Covid-19, bol v kontakte s nakazenou osobou alebo sa vrátil z rizikovej krajiny, zostáva v karanténe a chce požiadať o dávku zo Sociálnej poisťovne, postupuje nasledovne:

 1. Poistenec kontaktuje ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý mu vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie bez fyzického vyšetrenia, tzn. „na diaľku“. Lekár zašle potvrdenie Sociálnej poisťovni (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby).

 2. Poistenec vyplní a odošle elektronický formulár, ktorým si uplatní nárok na výplatu pandemického nemocenského, zverejnený tu:

  • Ak poistenec využívaobčiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle elektronický formulár zverejnený na portáli www.slovensko.sk (Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie).

  • Ak poistenec nemá občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle elektronický formulár zverejnený v e-Službách Sociálnej poisťovne tu: ŽIADOSŤ O PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ (PN) 

   (Pre nevyhnutné prípady zostáva v platnosti aj pdf formulár zverejnený tu: Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie. Upozorňujeme, že pdf formulár si treba najprv uložiť do svojho PC, vyplniť, po vyplnení uložiť, skontrolovať uložené údaje a následne zaslať ako prílohu e-mailu – prostredníctvom tzv. „korona“ e-mailovej schránky miestne príslušnej pobočky: E-mailové adresy pobočiek).
    

 3. Zamestnanec by mal bezodkladne kontaktovať aj zamestnávateľa a informovať ho o tom, že je v karanténe.

 4. Sociálna poisťovňa po podaní žiadosti o pandemické nemocenské spáruje žiadosť poistenca s potvrdením lekára a vydá písomné rozhodnutie o nároku na túto dávku. Ak poistencovi (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe) nárok na pandemické nemocenské vznikne, Sociálna poisťovňa začne vyplácať túto dávku od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla pre karanténu alebo izoláciu.

Ako je to s uznaním PN pri uzatvorení prevádzok?
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nie je dôvod, aby ošetrujúci lekári uznávali pracovnú neschopnosť pre ochorenie COVID-19 zdravým osobám, ktoré nemôžu pracovať z dôvodu uzatvorenia prevádzky. Aktuálna právna úprava hovorí, že ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu, že jeho zamestnávateľovi bola zastavená činnosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca v práci ospravedlní a vyplatí mu 80% jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. To isté platí aj v prípade, ak zamestnávateľ uzatvoril prevádzku na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia.

V prípade, ak sa poistenec z vlastného rozhodnutia nezúčastní celoplošného testovania, nemá nariadené karanténne opatrenie alebo izoláciu. Pre takéhoto poistenca platí zákaz vychádzania s výnimkami uvedenými v aktuálnom uznesení vlády SR. Z uvedeného dôvodu takémuto poistencovi nebude potvrdená dočasná pracovná neschopnosť pre karanténne opatrenie alebo izoláciu a v prípade, ak pre zákaz vychádzania nemôže prísť do práce, ide o prekážku na strane zamestnanca, ktorú môžu zamestnávatelia riešiť individuálne.

Dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie môže ošetrujúci lekár uznať iba v prípadoch stanovených rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva alebo niektorého z regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Nárok na pandemické nemocenské majú iba poistenci, ktorých dočasná pracovná neschopnosť bola uznaná z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Ako ukončiť pandemickú PN a OČR

Pandemickú práceneschopnosť (PN) z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 ukončuje vždy ošetrujúci lekár. Poistenec musí kontaktovať lekára (najlepšie telefonicky) a ten podľa jeho zdravotného stavu posúdi, či práceneschopnosť ešte trvá alebo ju možno ukončiť. Lekár v tlačive o práceneschopnosti vyznačí dátum ukončenia PN a toto tlačivo sám pošle do pobočky Sociálnej poisťovne. Poistenec teda žiadne tlačivo ani formuláre Sociálnej poisťovni nezasiela. Po spracovaní údajov od lekára Sociálna poisťovňa prestane dávku pandemické nemocenské vyplácať automaticky - od dátumu, ktorý lekár uviedol ako deň ukončenia práceneschopnosti.

Poistenec nemusí Sociálnej poisťovni zasielať žiadne oznámenia ani v prípade ukončenia poberania dávky pandemické ošetrovné (OČR). Vyplácanie dávky sa zastaví automaticky vtedy, ak poistenec koncom mesiaca do Sociálnej poisťovne nezašle formulár Čestného vyhlásenia, v ktorom dovtedy vyznačoval počet dní starostlivosti o dieťa/iného príbuzného, za ktoré si uplatňoval nárok na pandemickú OČR. Ak Čestné vyhlásenie poistenec nedoručí, Sociálna poisťovňa mu už za daný mesiac pandemickú OČR nepošle a jej poberanie je tak automaticky ukončené.

Zhrnutie na záver (žiadosti v aktívnych linkoch)

ŽIADOSŤ O PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ (PN):

ŽIADOSŤ O PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ – OČR (na začiatku OČR):

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K ŽIADOSTI O OŠETROVNÉ (za každý mesiac OČR):

 

 

Prevzatý článok: socpoist.sk

 

 

Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu

 • Igor Janov 16.03.2021, 07:49

  Dobry den,

  za predpokladu ze sa skoly otvoria v neobmedzenom rezime a ja aj napriek tomu koli obavam necham deti doma, kde sa budu distancne vzdelavat, tym padom nemam narok na pandemicku OCR, to mi je jasne
  Ale v akom statuse potom budem? budem na neplatenom volne, ktore je namieste lebo je mimoriadna situacia/nudzovy stav?

  dakujem
  Igor

RSS kanál pre komentáre na tejto stránke | RSS kanál pre všetky komentáre

Napíšte komentár