Všeobecné podmienky

Ochrana osobných údajov

 Prevádzkovateľ spracováva Vaše údaje za účelom poskytovania Služieb ako sú - pridávanie príspevkov na stránku, účasť v súťažiach, odoberanie newslettra.

Odoslaním údajov súhlasíte s tým, aby Vaše osobné údaje boli spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa, ktorým je S DEŤMI,o.z., A. Bernoláka 2470/45, Žilina, IČO: 42224918 (ďalej len ako „Občianske združenie“) na ďalšie obchodné a marketingové účely.

Pojem „osobné údaje” uvedený v týchto pravidlách sa vzťahuje na informácie, ako sú napr. Vaše meno, adresa bydliska, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, ktoré možno použiť na zistenie Vašej totožnosti. Vo všeobecnosti Občianske združenie, ktoré spravuje túto stránku, nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu. Vyhradzujeme si však právo vykonať za mimoriadnych okolností ďalšie spracovanie v miere povolenej alebo stanovenej zákonom.

Získané osobné údaje Občianske združenie bez Vášho súhlasu nepoužije na iný účel, nesprístupní alebo ich neposkytne tretím osobám na ďalšie spracúvanie a ani ich nezverejní. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Ďalej vyplnením a odoslaním formuláru poskytujete Občianskemu združeniu súhlas v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách na informovanie o ponuke tovarov a služieb (tj. na účely priameho marketingu) formou volania, alebo správ elektronickej pošty. Súhlas podľa tohto odseku sa udeľuje na dobu neurčitú a podľa Zákona o ochrane osobných údajov a Zákona o elektronických komunikáciách máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným podaním na adresu sídla Spoločnosti, ktorá v takom prípade Vaše osobné údaje bezodkladne zlikviduje.

Ďalej máte právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme, na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

V prípade, že vo formulári uvediete osobné údaje inej fyzickej osoby zodpovedáte Občianskemu združeniu v celom rozsahu za to, že tieto osobné údaje ste poskytli na základe písomného súhlasu dotknutej osoby.

Pravidlá uverejnenia článkov na www.sdetmi.com

Všetky príspevky/články pridané na stránku sú uverejňované ZDARMA a podliehajú schvaľovaniu Občianskeho združenia.

Príspevky musia spĺňať nasledujúce podmienky:

  • Týkajú sa témy portálu www.sdetmi.com – ide o podujatie pre deti, či rodinu, zariadenie pre deti a rodinu, krúžky či služby pre rodiny s deťmi, dovolenky, tábory a iné.
  • Obsahujú kompletné informácie
  • pri podujatí – miesto, čas a termín konania akcie, program podujatia + obrázok/plagátik akcie
  • pri zariadení – informácie o ponuke služieb, cenník služieb, otváracie hodiny + obrázky zariadenia + kontakty
  • Príspevky komerčného charakteru – akčné ponuky predaja, PR články, predstavenie produktov a ich predaj sú spoplatnené podľa platného cenníka.
  • Vyhradzujeme si právo nezverejniť príspevky, ktoré nespĺňajú uvedené pravidlá, akýmkoľvek spôsobom porušujú zákon alebo morálne či etické pravidlá spoločnosti.
  • Príspevky sú zverejnené v lehote do 5 dní od pridania na stránku.

Bližšie info a ponuke reklamy/inzercie nájdete na http://www.sdetmi.com/inzercia/ 

Záverečné ustanovenia

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky neupravené týmito Podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Občianske združenie má právo meniť, inovovať a inak modifikovať Služby bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov..